Uzdravenia v synoptických evanjeliách

V tomto seminári si študenti prehĺbia poznanie o niektorých perikopách zo synoptických evanjelií. Vytvorí sa priestor pre samostatnú prácu s daným biblickým textom. Študenti sa naučia používať v praxi synchrónne a diachrónne exegetické metódy. Činnosť v seminári vrcholí vypracovaním vlastnej seminárnej práce podľa pokynov vyučujúceho.